KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุชัญญา ดอกละมุด
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7977
การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของเจลแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์โปรตีเอส
สุชัญญา ดอกละมุด,ปริศนา สุวรรณาภรณ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

   หน้า : [ 1 ]   Next >>