KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070318
การศึกษาการนำข้าวปทุมธานี 1 ทดแทนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในผลิตภัณฑ์ข้าวผสมระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวชัยนาท 1/สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์
สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์
2549
FOOD 6013
การศึกษาการใช้แป้งกล้วยน้ำว้าบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมปัง/สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์, วิศิษฎ์ ศรีอักษร, คมสรรค์ วะริวงษ์
สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>