KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6910
การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของวิธีการคัดเลือกคุณภาพถั่วลิสง
สุดาทิพย์ แซ่ตั้น,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,เสาวณีย์ เลิศวรศิริกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>