KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สุดารัตน์ ตัญเจริญสุขจิต
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T070202
ความสามารถในการต้านออกซิเดชันของเปลือก แกนและเนื้อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียและพันธุ์ภูเก็ต/สุดารัตน์ ตัญเจริญสุขจิต, ศศิธร จันทนวรางกูร
สุดารัตน์ ตัญเจริญสุขจิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6329
ผลของสภาพบรรยากาศควบคุมต่อคุณภาพของสับปะรดตัดแต่งพันธุ์ภูเก็ต/สุดารัตน์ ตัญเจริญสุขจิต และ ศศิธร จันทนวรางกูร
สุดารัตน์ ตัญเจริญสุขจิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>