KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุดเขตต์ นาคะเสถียร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6737
การเปรียบเทียบรูปแบบของแถบโปรตีนสะสมในเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเหลือง
พรพรรณ ธีรวัฒนพงศ์,พีรศักดิ์ ศรีนิเวศน์,สุดเขตต์ นาคะเสถียร,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>