KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุธิดา อัครชนียากร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7286
การผลิตแฮมสุกจากปลาดุกอุยเทศ
สุธิดา อัครชนียากร,ฉัตรชนก กิจทวี,สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>