KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น สุธีรา วัฒนกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T050046
การเปรียบเทียบแบบจำลองการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อทุเรียนด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติคและแผนภาพความชอบ/สุธีรา วัฒนกุล, อนุวัตร แจ้งชัด
สุธีรา วัฒนกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T060049
แบบจำลองการยอมรับของผู้บริโภคต่อคุณภาพของเนื้อทุเรียนโดยการวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหุ/สุธีรา วัฒนกุล และอนุวัตร แจ้งชัด
สุธีรา วัฒนกุล
2546
FOOD 8090
การพัฒนาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องงอกและเมล็ดงาดำงอก
จงสิริ ปัญญ์เอกวงศ์,สุธีรา วัฒนกุล,อภิญญา สุริวรรณ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>