KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น สุธี วังเตือย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050366
บะหมี่ปลา/สุธี วังเตือย
สุธี วังเตือย
2548
T050367
ไส้กรอกปลา/สุธี วังเตือย
สุธี วังเตือย
2548
T050451
ไซรัปผลไม้/สุธี วังเตือย
สุธี วังเตือย
2548
T060072
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากซูริมิแช่แข็งที่ผ่านการอุ่นด้วยไมโครเวฟ/สุธี วังเตือย
สุธี วังเตือย
2548-2549
FOOD 8379
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลเกษตรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
นรินทร์ เจริญพันธ์,สุธี วังเตือย,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2560
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>