KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุนทรีย์ สุวรรณสิชณน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7030
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปจากกากน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
สุนทรีย์ สุวรรณสิชณน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>