KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุนีย์ เอียดมุสิก
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7308
การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผง ด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์
สุนีย์ เอียดมุสิก,ณัฐธยาน์ ชูสุข,วิจิตรา สานพภา,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>