KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040341
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ และคุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อขนมจีนแป้งหมัก/สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง ... [และคนอื่นๆ]
สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
   หน้า : [ 1 ]   Next >>