KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น สุพัฒน์ แสงสวย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070499
แคดเมียมในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (พ.ศ. 2538-2548)/พิพัฒน์ นพคุณ, กาญจนา พันธุเวช และสุพัฒน์ แสงสวย
พิพัฒน์ นพคุณ
2550
FOOD 6418
ตะกั่วในผลิตภัณฑ์อาหาร (พ.ศ.2548-2550)/พิพัฒน์ นพคุณ, กาญจนา พันธุเวช และสุพัฒน์ แสงสวย
พิพัฒน์ นพคุณ
2551
FOOD 8181
การพัฒนาและการทดสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มไดออกซิน สารกลุ่มพิซีบีคล้ายไดออกซินและสารกลุ่มพีซีบีไม่คล้ายไดออกซิน ในนมผงโดย HRGC/HRMS
สุพัฒน์ แสงสวย,ศิริชัย สัญญะ,สิรินทร์นิชา สีมาชัยสิน,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8545
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบสารกลุ่มไดออกซินและพีซีบีในน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกในสภาวะจำเพาะ
ศิริชัย สัญญะ,สุพัฒน์ แสงสวย,กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>