KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สุพัตรา โพธิเศษ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6645
การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีในหมั่นโถว
จุรีลักษณ์ ปากหวาน,สุพัตรา โพธิเศษ,วนิดา ชาลีมุ้ย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
FOOD 8324
การใช้เจลเบต้ากลูแคนทดแทนมันหมูแข็งในหมูยอ
สุพัตรา โพธิเศษ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>