KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุภกรรณ จันทวงษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6928
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักลูกยอ โดยใช้ต้นเชื้อลูกแป้งแลคโตบาซิลลัส
สุภกรรณ จันทวงษ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>