KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุภลัคน์ แก่นโชติกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8555
การถ่ายเทมวลสารและคุณภาพของชิ้นน้อยหน่าที่ผ่านการดึงน้ำออกโดยใช้สารละลายออสโมติกในรูปแบบสารละลายผสมของน้ำตาลโอลิโกฟรุคโตสและน้ำตาลมะพรา้ว
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,สุภลัคน์ แก่นโชติกุล,พิชานันท์ ขำขยัน,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>