KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น สุภัจฉรา นพจินดา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000325
ส่วนประกอบของอาหารบางชนิดมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร/เรียบเรียงโดย สุภัจฉรา นพจินดา
สุภัจฉรา นพจินดา
2543
T000326
การกระตุ้นไบฟิโดแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ด้วยโอลิโกฟรุคโตสและอินนูลิน
สุภัจฉรา นพจินดา
2543
FOOD 7179
ประโยชน์ของสารพฤษเคมีในผลไม้กับสุขภาพ
สุภัจฉรา นพจินดา,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
PUB 0631
ประโยชน์ของสารพฤกษเคมีในผลไม้กับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุภัจฉรา นพจินดา,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>