KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7276
ผลของความเข้มข้นของโอลิโกฟรุคโตสและซูโครสต่อลักษณะคุณภาพของกล้วยไข่หลังการออสโมซิส
สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Textx
FOOD 7484
การทำแห้งกากผลหนามแดงและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อัดเม็ด
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ,ปาริชาติ วีระแพทย์,สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร
FOOD 8084
ผลของการแช่อิ่มอบแห้งโดยใช้สภาวะสุญญากาศร่วมด้วยต่อคุณภาพของกล้วยไข่กึ่งแห้ง
สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>