KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6536
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplements): ผลดีต่อสุขภาพ/สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
2552
Full Textx
FOOD 7401
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์,กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ตุลาคม - ธันวาคม 255
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>