KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930046
การใช้มันเทศทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป/สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์...[และคณะ]
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
IFRPD T940133
การเปลี่ยนแปลงปริมาณดีบุกต่ออายุการเก็บของสับปะรดกระป๋อง ที่ผลิตในประเทศไทย
สมจิต นิยมไทย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T940134
การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและการสกัดแป้งจากมันเทศ พันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในประเทศไทย/สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์...[และคณะ]
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
IFRPD T000070
การศึกษาเปรียบเทียบสตาร์ชมันเทศกับสตาร์ชชนิดอื่นในการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดทอด/สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์
2542
IFRPD T010061
ผลิตภัณฑ์พืชหัวของสถาบันอาหาร/สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
   หน้า : [ 1 ]   Next >>