KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุภาวดี จันทร์ศรีมณี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8043
ผลของการเคลือบฟักทอง ด้วยโซเดียมแอลจิเนตต่อคุณภาพของฟักทองแช่อิ่ม
สุภาวดี จันทร์ศรีมณี,เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

   หน้า : [ 1 ]   Next >>