KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สุภาวดี ศรีแย้ม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7050
การศึกษาการแปรรูปน้ำพริกมะกอกป่าอบแห้ง
กัญญาณัฐ อุดรชน,จิรรัชต์ กันทะชู,สุภาวดี ศรีแย้ม,บุษบา มะโนแสน,กานต์พิชชา ซือหมือ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Textx
FOOD 7270
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรค ในอาหารของน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่น
ณัฐกานต์ วงศ์สีสม,สุภาวดี ศรีแย้ม ,สุรีพร วันควร,บุษบา มะโนแสน,จิรรัชต์ กันทะขู้,จามจุรี จินะตา,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>