KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น สุรชัย จิวเจริญสกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7045
การศึกษาการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นฤมล ฉัตรสง่า,สุรชัย จิวเจริญสกุล,มาริษา ภู่ภิญโญกุล,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555
Full Textx
FOOD 7730
ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
กู้เกียรติ เวียงหฤทัย,มาริษา ภู่ภิญโญกุล,สุรชัย จิวเจริญสกุล,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 8016
การผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตามวิถีชาวบ้าน ให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค กรณีศึกษา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นฤมล ฉัตรสง่า,มาริษา ภู่ภิญโญกุล,สุรชัย จิวเจริญสกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>