KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุรศักดิ์ สัจจบุตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6470
ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพระหว่างการเก็บรักษาของข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105/สุรศักดิ์ สัจจบุตร และ กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
สุรศักดิ์ สัจจบุตร
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>