KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุรางค์ เมรานนท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7623
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หมูทุบของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรีพัฒนา ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สุรางค์ เมรานนท์,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มกราคม-เมษายน 2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>