KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุริยา อติวิทยาภรณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6377
การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งกล้วยตากแบบลมร้อนร่วมกับการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ/สุริยา อติวิทยาภรณ์, กมลวรรณ แจ้งชัด และ อนุวัตร แจ้งชัด
สุริยา อติวิทยาภรณ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>