KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สุวลี โล่วิรกรณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070373
การรับรู้ การใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากอาหาร และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)/พรพิมล รักษาก้านตง, สุวลี โล่วิรกรณ์
พรพิมล รักษาก้านตง
2550
FOOD 8317
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
อดิษา สังขะทิพย์,สุวลี โล่วิรกรณ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>