KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น สุวิมล กีรติพิบูล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970329
การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุกระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์/ผู้วิจัยหลัก สุวิมล กีรติพิบูล, ผู้วิจัยร่วม รุจ วัลยะเสวี, นักวิจัยผู้ช่วย มณีวรรณ รักวาทิน
สุวิมล กีรติพิบูล
2540
T970330
การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตและสูตรการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญและเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์/ผู้วิจัยหลัก สุวิมล กีรติพิบูล, ผู้วิจัยร่วม กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, นักวิจัยผู้ช่วย มณีวรรณ รักวาทิน
สุวิมล กีรติพิบูล
2540
T990156
HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
สุวิมล กีรติพิบูล,มูลนิธิอิลซี ประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2539
T010210
การผลิตเนคต้าฟักทองโดยใช้เพคติเนส/ประนอม พรชัยประสิทธิ์, สุวิมล กีรติพิบูล, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
ประนอม พรชัยประสิทธิ์
2543
T070253
สมบัติการใช้งานและการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของโปรตีนสกัดจากเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษ/พรรณวดี วิถีสำราญธรรม, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และสุวิมล กีรติพิบูล
พรรณวดี วิถีสำราญธรรม
2550
T070254
คุณภาพเต้าหู้แข็งเมื่อใช้น้ำมะนาวเป็นตัวตกตะกอน/ดวงพร สามัตถิยะ, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และสุวิมล กีรติพิบูล
ดวงพร สามัตถิยะ
2550
T070392
ภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนจากกากเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษ/พรรณวดี วิถีสำราญธรรม, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และ สุวิมล กีรติพิบูล
พรรณวดี วิถีสำราญธรรม
2550
FOOD 6381
คุณภาพเต้าหู้แข็งเมื่อใช้น้ำส้มเขียวหวานเป็นตัวตกตะกอน/โสภิดา สามัตถิยะ, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และ สุวิมล กีรติพิบูล
โสภิดา สามัตถิยะ
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>