KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 11 เรื่อง จากคำค้น สุวีณา จันทพิรักษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7185
อันตราย (ไม่รู้ตัว) จากเนื้อสัตว์แปรรูป
สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2557
PUB 0430
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กับวัตถุเจือปนอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0464
อันตรายไม่รู้ตัวจากเนื้อสัตว์แปรรูป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Text
FOOD 8215
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กับวัตถุเจือปนอาหาร
สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 8280
โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่: โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,สุวีณา จันทพิรักษ์,วรพล เพ็งพินิจ,โรสริน อัคนิจ,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560

FOOD 8313
การประยุกต์ใช้โปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์อาหาร
สุวีณา จันทพิรักษ์,วรพล เพ็งพินิจ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560

PUB 0766
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กับวัตถุเจือปนอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0814
การประยุกต์ใช้โปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุวีณา จันทพิรักษ์ และคณะ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
FOOD 8568
Food Producers
สุวีณา จันทพิรักษ์,กนกวรรณ ยอดอินทร์,อรไท สวัสดิชัยกุล,สิรินันท์ ชมพูแสง,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2561

PUB 0877 (PDF)
Food Journal 49 (2) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.สาวิตรี ดือราแม,สุวีณา จันทพิรักษ์,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,อภิญญา จุฑางกูร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
Full Text
PUB 0878 (eBook)
Food Journal 49 (2) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว,อภิญญา จุฑางกูร,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,สุวีณา จันทพิรักษ์,ดร.สาวิตรี ดือราแม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>