KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น สุเมธ ตันตระเธียร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940256
ไม่มีชื่อเรื่อง
วิวัฒน์ หวังเจริญ
2537
T070140
การทำผงรสไก่จากน้ำนึ่งไก่โดยการทำแห้งแบบพ่นกระจาย/สุเมธ ตันตระเธียร ... [และคนอื่นๆ]
สุเมธ ตันตระเธียร
2548
T070218
สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบ่ม การแปรรูป และการเก็บรักษาน้ำมะม่วงพันธุ์สามปี/สุเมธ ตันตระเธียร, วิมลศรี สิริพัฒนกุล และธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน
สุเมธ ตันตระเธียร
2549
FOOD 8025
ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการทนอุณหภูมิต่ำของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus
อภิญญา แซ่โง้ว,สุเมธ ตันตระเธียร,วรภา คงเป็นสุข,ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>