KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น หทัยทิพย์ร้องคำ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8335
ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อปริมาณไอโซฟลาโวนและความสามารถ การต้านออกซิเดชันของถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า)
เกตุการ ดาจันทา,หทัยทิพย์ร้องคำ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>