KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น หทัยรัตน์ ริมคีรี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060018
การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในประเทศไทยต่อการใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อป้องก้นเชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง/นฤมล นิติมงคลชัย และหทัยรัตน์ ริมคีรี
นฤมล นิติมงคลชัย
2546
FOOD 6778
การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคผลิตภัณฑ์ไส้พายผลไม้และจำแนกกลุ่มโดยเทคนิคจัดกลุ่มตามลำดับขั้น
ลักษิกา คำศรี,วิษฐิดา จันทราพรชัย,หทัยรัตน์ ริมคีรี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6795
แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์โลชันทำความสะอาดเครื่องสำอางทางการค้า
ธัญลักษณ์ ศรีสำราญ,หทัยรัตน์ ริมคีรี,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6802
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดรอยริ้วรอยที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไหม
สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์,สุคันธรส ธาดากิตติสาร,สุพนิดา วินิจฉัย,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,หทัยรัตน์ ริมคีรี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6894
ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยทางการค้าในการยับยั้งเชื้อ Micrococcus sedentarius
ณัฐยา เปี่ยมนพคุณ,หทัยรัตน์ ริมคีรี,วลัยรัตน์ จันทรปานนท์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 7941
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดของสารสกัดเอทิลอะซีเตตจากผลมะขามป้อมจากแหล่งในประเทศไทย
จันทิมา หอมกลบ,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,นคร เหลืองประเสริฐ,หทัยรัตน์ ริมคีรี,สุพนิดา วินิจฉัย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7943
การคัดเลือกเชื้อบริสุทธิ์โดยทดสอบการย่อยแป้งและการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำข้าวหมาก
จิราภรณ์ ยอดเถื่อน,หทัยรัตน์ ริมคีรี,วลัยรัตน์ จันทรปานนท์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8140
การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่ โดยใช้แบบสอบถาม
ลดาวรรณ์ จันทสิงห์,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,หทัยรัตน์ ริมคีรี,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>