KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อนงค์ เทพสุวรรณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000271
ผลของใบขี้เหล็ก ใบยอ และใบบัวบก ต่อเอนไซม์ในระบบเมตาบอลิสมของสารก่อมะเร็งในตับหนู
อนงค์ เทพสุวรรณ์
2540
T020276
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในอาหารปิ้งย่างและทอด และในน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร/อนงค์ เทพสุวรรณ์, นพศรัณย์ ตัณฑศรี และ วรรณี คูสำราญ
อนงค์ เทพสุวรรณ์
2544
   หน้า : [ 1 ]   Next >>