KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 13 เรื่อง จากคำค้น อนุกูล พลศิริ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930047
การศึกษาปริมาณกรดไฟติคในผลิตภัณฑ์อาหารถั่วเหลือง
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
IFRPD T930048
กรอบเค็มโปรตีนเกษตร
อนุกูล พลศิริ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
IFRPD T930049
การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและความชื้นในกะปิชนิดต่างๆ
อนุกูล พลศิริ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
T070517
การลดน้ำหนักตามหลักโภชนาการ/อนุกูล พลศิริ
อนุกูล พลศิริ
2550
FOOD 7705
การพัฒนารายการอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนกรณีศึกษา : โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
ธนภร ตันเจริญ,วันดี ไทยพานิช,อนุกูล พลศิริ,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน-ธันวาคม 2558
FOOD 7732
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนบางกะปิ
ศรีประภา โชติคุณเศรษฐ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7736
การสร้างบทเรียนวีดิทัศน์สำหรับผู้อบรมอาชีพระยะสั้น เรื่อง ความรู้และหลักการประกอบอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิ
อรรถพล ทองสิมา,วันดี ไทยพานิช, อนุกูล พลศิริ,ศุภนิต อารีหทัยรัตน์,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
FOOD 7737
การพัฒนาตำรับข้าวตังธัญชาติเสริมแคลเซี่ยมจากปลาไส้ตัน
วิชชุมา เตชะสิริวิชัย,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,ปาริชาติ บุญพิคำ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
FOOD 7892
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนการบริโภคอาหารของวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกินในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีะรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์,วันดี ไทยพานิช,สง่า ดามาพงษ์,อนุกูล พลศิริ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
FOOD 7894
การผลิตและการยอมรับบะหมี่กะเพรา
สมศักดิ์ ศิริขันธ์,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,ปาริชาติ บุญพิคำ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
FOOD 8263
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุกรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
มาริสา หวังเจริญ,จารี ทองตำลึง,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559

FOOD 8411
การพัฒนาตำรับต้นแบบขนมทองเอก
อมลณัฐ ค้ายาดี,ปาริชาติ บุญพิคำ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพาณิช,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
FOOD 8412
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
วิภานันท์ สนใจ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,สมศรี เพชรโชติ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>