KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อนุชิตา มุ่งงาม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6658
ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและความคงตัวของสารในรำข้าวสกัด
จินตนา สังโสภา,รำไพ เกณฑ์สาคู,อนุชิตา มุ่งงาม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>