KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 52 เรื่อง จากคำค้น อนุวัตร แจ้งชัด
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030165
การสำรวจความคิดเห็นของผู้จำหน่ายต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร/กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด และ สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
กมลวรรณ แจ้งชัด
2545
KU T040362
ความสัมพันธ์ของสารเคมีและการบรรจุต่อคุณภาพของมะม่วงสดตัดแต่งที่อุณหภูมิห้อง/ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา, กมลวรรณ แจ้งชัด และ อนุวัตร แจ้งชัด
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T050042
การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและผลไม้แห้ง/กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, ประชา บุญญสิริกูล
กมลวรรณ แจ้งชัด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050045
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่น/อนุวัตร แจ้งชัด ... [และคนอื่นๆ]
อนุวัตร แจ้งชัด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050046
การเปรียบเทียบแบบจำลองการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อทุเรียนด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติคและแผนภาพความชอบ/สุธีรา วัฒนกุล, อนุวัตร แจ้งชัด
สุธีรา วัฒนกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050047
แผนภาพความชอบของกล้วยที่ปลูกในประเทศไทย/นฤวัจน์ ชีวนันทพรชัย, อนุวัตร แจ้งชัด
นฤวัจน์ ชีวนันทพรชัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T060026
การพัฒนาถั่วแดงหลวงอัดเม็ดสำหรับเด็กและวัยรุ่น/นงสุดา บุนนาค, กมลวรรณ แจ้งชัด และอนุวัตร แจ้งชัด
นงสุดา บุนนาค
2546
KU T060047
แบบจำลองการยอมรับของผู้บริโภคต่อคุณภาพของมังคุดโดยการวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหุ/ฐิติยา รัตนไตรภพ และอนุวัตร แจ้งชัด
ฐิติยา รัตนไตรภพ
2546
KU T060049
แบบจำลองการยอมรับของผู้บริโภคต่อคุณภาพของเนื้อทุเรียนโดยการวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหุ/สุธีรา วัฒนกุล และอนุวัตร แจ้งชัด
สุธีรา วัฒนกุล
2546
KU T060050
อิทธิพลของความแก่อ่อนส้มโอต่อคุณภาพของมาร์มาเลด/วัฒนา พงษ์จารุวัฒน์, อนุวัตร แจ้งชัด และเบญจมาส รัตนชินกร
วัฒนา พงษ์จารุวัฒน์
2546
T060051
การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อไขมันในเลือดและโรคที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิค Discriminant Analysis/นิรมล อุตมอ่าง, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และอนุวัตร แจ้งชัด
นิรมล อุตมอ่าง
2546
KU T060052
การประยุกต์ใช้ active packaging เพื่อชะลอการหืนในแบบจำลองอาหาร/อนุวัตร แจ้งชัด ... [และคนอื่นๆ]
อนุวัตร แจ้งชัด
2546
KU T060137
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย/ธงชัย สุวรรณสิชณน์, กมลรัตน์ รักกิจศิริ และอนุวัตร แจ้งชัด
ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2549
KU T060186
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งมันสำปะหลังในการผลิตกระทงสำเร็จรูปสำหรับอาหารว่าง/น้ำฝน รักขุมแก้ว, กมลวรรณ แจ้งชัด และอนุวัตร แจ้งชัด
น้ำฝน รักขุมแก้ว
2549
KU T060202
การพัฒนาบ๊วยแผ่นจากบ๊วยดอง/อนุวัตร แจ้งชัด ... [และคนอื่นๆ]
อนุวัตร แจ้งชัด
2549
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>