KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น อบเชย วงศ์ทอง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T070155
ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ/อบเชย วงศ์ทอง, สุจิตตา เรืองรัศมี
อบเชย วงศ์ทอง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6512
ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้/อบเชย วงศ์ทอง และ สุจิตตา เรืองรัศมี
อบเชย วงศ์ทอง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 7706
วิตามิน เกลือแร่ ที่ได้รับจากการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รชฎวรรณ เพียรบุปผา,อบเชย วงศ์ทอง,นฤมล ศราธพันธ์ุ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน-ธันวาคม 2558
FOOD 8461
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร
อบเชย วงศ์ทอง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
FOOD 8461
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร
อบเชย วงศ์ทอง,วารสารอาหาร
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
FOOD 8461
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร
อบเชย วงศ์ทอง,วารสารอาหาร
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
   หน้า : [ 1 ]   Next >>