KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อภิชาต ดะลุณเพธย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6389
การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย/อภิชาต ดะลุณเพธย์ ... [และคนอื่นๆ]
อภิชาต ดะลุณเพธย์
2550
FOOD 6713
ปัจจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่มีผลต่อการบริโภคลิ้นจี่
อภิชาต ดะลุณเพธย์,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สังคมศาสตร์)
มกราคม - มิถุนายน 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>