KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น อมรรัตน์ ถนนแก้ว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6522
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเพคตินจากเปลือกมะนาว
อมรรัตน์ ถนนแก้ว
2008
Full Textx
FOOD 6583
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าพื้นเมืองในจังหวัดพัทลุง
อมรรัตน์ ถนนแก้ว,จันทิรา ฤทธิจักร,สุปราณี สุริยะพล,วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
มกราคม - มิถุนายน 2552
Full Textx
FOOD 7854
การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น
อมรรัตน์ ถนนแก้ว,วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
พฤษภาคม-มิถุนายน 2554
   หน้า : [ 1 ]   Next >>