KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อมรวดี วิไลเลิศมงคล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8155
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิ ต เมลาโทนินโดย Saccharomyces cerevisiae
ศราวุธ บุญนา,อมรวดี วิไลเลิศมงคล,อุลัยวรรณ์ อุสันสา ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>