KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อมร เพชรสม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6733
คุณสมบัติการพองตัวและอุ้มน้ำของสารเมือกของผงเมล็ดแมงลักหลังสกัดน้ำมัน
ศรินทิพย์ สุกใส,ศจี น้อยตั้ง,อมร เพชรสม,วีระเดช สุขเอียด,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>