KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อมร ไชยสัตย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7376
การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิแลคติก แอซิด ไมโครแคปซูล ที่บรรจุวิตามินอี
รัชนีวรรณ การค้า,ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์,อมร ไชยสัตย์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>