KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อรดี สหวัชรินทร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980125
การอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประเพณีไทย/อรดี สหวัชรินทร์
อรดี สหวัชรินทร์,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
   หน้า : [ 1 ]   Next >>