KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อรทัย ไตรวุฒานนท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6931
คุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก
อรทัย ไตรวุฒานนท์,วีรนุช พานทอง,วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>