KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อรทิพย์ ดวงวรรณะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8110
ผลของการดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้นและโซเดียมคาร์บอเนตต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าว
อรทิพย์ ดวงวรรณะ,มาศอุบล ทองงาม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>