KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050247
ความปลอดภัยในการบริโภคน้ำนมถั่วเหลืองกับปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง/พัชรวรรณ จงมีวาสนา, อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์ และกนกพร อธิสุข
พัชรวรรณ จงมีวาสนา
2546
FOOD 6417
วิธีวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มสารประกอบคลอรีนในนมโดยแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดไมโครอีซีดี/ยุวดี เลิศเรืองเดช และอรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์
ยุวดี เลิศเรืองเดช
2551
FOOD 7302
คุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จำรัส พูลเกื้อ,อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์,พรทิพย์ ศรีศร,รัตนา แสงพวง,นลินี โคมพิทยา,มุทิตา คณฑา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>