KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 25 เรื่อง จากคำค้น อรอนงค์ นัยวิกุล
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T930088
ซ่าหริ่มกึ่งสำเร็จรูป/อรอนงค์ นัยวิกุล...[และคณะ]
อรอนงค์ นัยวิกุล
2535
KU T930143
การแปรรูปและคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์จากเมล็ดถั่วเขียว
อรอนงค์ นัยวิกุล
2535
KU T930155
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป/อรอนงค์ นัยวิกุล...[และคณะ]
อรอนงค์ นัยวิกุล
2535
KU T930187
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กึ่งสำเร็จรูป/อรอนงค์ นัยวิกุล...[และคณะ]
อรอนงค์ นัยวิกุล
2536
KU T930241
การผลิตแป้งข้าวผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเส้น/อรอนงค์ นัยวิกุล...[และคณะ]
อรอนงค์ นัยวิกุล
2532
KU T930258
อุตสาหกรรมอาหารจาก ธัญชาติ เมล็ดถั่ว และพืชหัวของไทยในอนาคต
อรอนงค์ นัยวิกุล
2536
KU T940159
ไม่มีชื่อเรื่อง
อรอนงค์ นัยวิกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532
KU T960020
บทบาทของอุตสาหกรรมอาหารกับการส่งเสริมสุขภาพ
อรอนงค์ นัยวิกุล
2538
KU T960021
บทบาทของอุตสาหกรรมอาหารกับการส่งเสริมสุขภาพ
อรอนงค์ นัยวิกุล
2538
T970081
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ประโยชน์ของสตาร์ช/อรอนงค์ นัยวิกุล
อรอนงค์ นัยวิกุล,สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย,Food Ingredient Specialities,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
KU T000036
การเสริมความหอมในข้าว
อรอนงค์ นัยวิกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2539?]
KU T000133
เมล็ดถั่ว พืชหัวและผลิตภัณฑ์
อรอนงค์ นัยวิกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
T010179
ผลิตภัณฑ์จากข้าว และคุณค่าทางโภชนาการ/อรอนงค์ นัยวิกุล
อรอนงค์ นัยวิกุล
2535
T010190
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ประโยชน์ของสตาร์ช/อรอนงค์ นัยวิกุล
อรอนงค์ นัยวิกุล
2539
T010202
คุณรู้จักผลิตภัณฑ์ขนมอบดีหรือยัง?/อรอนงค์ นัยวิกุล
อรอนงค์ นัยวิกุล
2541
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>