KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อรอุมา ทองหล่อ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7472
การวิเคราะห์จำแนกประเภทกับการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกทวิ สำหรับทำนายปริมาณน้ำนมของฟาร์มโคนม
อรอุมา ทองหล่อ,อนันท์ เชาวเครือ,สุภาวดี มานะไตรนนท์
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>