KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อรัญญา นิพนธ์ศักดิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7812
ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสารหอมระเหยและคุณภาพทางกายภาพ-เคมีของส้มโอตัดแต่งสดระหว่างการเก็บรักษา
อรัญญา นิพนธ์ศักดิ์,ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์,อรพิน เกิดชูชื่น,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม-กันยายน 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>