KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930007
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นบ้านและอาหารหมักจากเนื้อสุกร เพื่อส่งออก
ลักขณา รุจนะไกรกานต์
2528
T930012
การศึกษาวิธีการผลิตแหนมโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
ลักขณา รุจนะไกรกานต์
2528
T970039
สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการใช้วัคซีนในกุ้งกุลาดำ: I. การสกัดสารบีต้ากลูแคนจากยีสต์และการประยุกต์ใช้ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)/มลฤดี สิทธิพันธ์, อรัญ หันพงศ์กิตติกูล และ กิจการ ศุภมาตย์
มลฤดี สิทธิพันธ์
2543
T990484
การย่อยสลายน้ำนึ่งปลาทูน่าด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตซอสปรุงรส
อัญชลี สาระโบก
2542
KU T010103
การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย์เคมีและกายภาพในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ ด้วยแบคทีเรียแลคติค/นิยม กำลังดี, อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
นิยม กำลังดี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
T070476
สภาวะที่เหมาะสมในการตรึงเอนไซม์ไลเปสด้วยอัลจิเนตเพื่อย่อยน้ำมันปาล์มโอเลอีน/ประวิทย์ เจียมจวนขาว, อรัญ หันพงศ์กิตติกูล และ เบญจมาส เชียรศิลป์
ประวิทย์ เจียมจวนขาว
2550
FOOD 7097
คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของอาหารฮาลาลพร้อมรับประทานในจังหวัดสงขลาและสตูล
ฉวีวรรณ มลิวัลย์,สุพิชญา จันทชุม,อรัญ หันพงศ์กิตติกูล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>