KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อรุณี เพียรทวีรัชต์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980033
ผลของเพคติเนส เซลลูเลส และอะมัยเลสต่อการผลิตน้ำกล้วยหอม/อรุณี เพียรทวีรัชต์, ปราณี อ่านเปรื่อง
อรุณี เพียรทวีรัชต์
2536
   หน้า : [ 1 ]   Next >>